Diversitat i igualtat

Les antigues entitats Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Consorci Sanitari del Garraf comptaven amb un Pla d’Igualtat, amb l’objectiu d’integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’organització i vetllar per un entorn laboral lliure de conductes discriminatòries.

Amb la fusió d’aquestes dues entitats sanitàries, es va establir l’objectiu que al llarg del 2020 s’aprovés el nou Pla d’Igualtat amb criteris unificats. Degut a la Covid-19, aquesta aprovació no es va poder dur a terme i l’objectiu s’estableix pel pròxim any. 

Plantilla segons gènere i categoria laboral
 
    2019 2020
  Homes Dones Homes Dones
Assistencial Caps de servei / unitat 20 13 21 15
Supervisors 3 24 3 21
Comandaments 3 7 3 7
Resta de la plantilla 286 863 302 937
No assistencial Directius 7 6 6 4
Càrrecs intermitjos 6 17 5 17
Resta de la plantilla 60 220 62 229


 

Plantilla segons gènere i grup d'edat
 
  2019 2020
  Homes Dones Homes Dones
< 30 anys 50 177 51 192
30-50 anys 213 691 224 703
> 50 anys 184 522 183 538


Àmbit Garraf
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2019 2020
  Homes Dones Homes Dones
Nombre de persones que s’han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l’any 10 17 12 27
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat 10 13 12 16
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació 9 13 12 15
Taxa de reincorporació 90,00% 76,47% 100,00% 55,56%
Taxa de retenció 10,00% 23,53% 0,00% 44,44%
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2019 2020
1,16% 3,46%


Àmbit Alt Penedès
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2020
  Homes Dones
Nombre de persones que s'han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l'any 4 10
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat 4 4
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació 4 4
Taxa de reincorporació 100,00% 40,00%
Taxa de retenció 0,00% 60,00%
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2020
1,94%
Anar a l'inici